Salgs og leveringsbetingelser IBL Sprogservice

Gældende fra juni 2018

 

Om IBL Sprogservice

IBL Sprogservice (efterfølgende benævnt IBL) er en full-service sprogvirksomhed, som tilbyder ydelser – indenfor sprog, herunder undervisning One-to-One samt i grupper, oversættelse, korrekturlæsning, tolkning og  coaching i præsentationsteknik.

 

Om betingelserne

De følgende generelle betingelser skal anvendes ved alle serviceydelser udbudt af IBL til Kunden bortset fra tilfælde, hvor der foreligger en retligt bindende underskrevet kontrakt eller anden skriftlig aftale er indgået om et eller flere af nedennævnte vilkår.

 

Hvis Kunden accepterer et pristilbud afgivet af IBL eller er blevet forelagt disse betingelser i forbindelse med tilbudsafgivelse eller tidligere, antages Kunden at have indvilget i disse betingelser.

 

1.   Ansvar

1.1    Kundens stilling

1.1.1 Kunden skal fremskaffe det nødvendige kildemateriale til IBL uden beregning, inklusiv trykt    materiale, filer og al anden information, der er nødvendig for udførelse af opgaven.

1.2    Kundens ansvarspådragelse

1.2.1           Kunden accepterer ansvarspådragelsen nævnt nedenfor for enhver skade, der er et resultat af fejl eller forsømmelighed fra Kundens side.

1.2.2     Kunden er ansvarlig for indholdet af materiale leveret til IBL. Sådant materiale omfatter originalt materiale til redigering, korrektur

eller oversættelse, anvisninger og anden indledende information omkring opgaven fra Kunden.

1.2.3       Hvis Kunden leverer software til IBL til udførelse af opgaven, er Kunden ansvarlig for, at der leves op til alle juridiske forpligtelser, licensaftaler eller enhver anden forpligtelse. Kunden er ansvarlig for behørig forsikring af softwaren.

1.2.4         Kunden er ansvarlig for den endelige gennemgang og godkendelse af materiale leveret til   IBL.

1.2.5      Når IBL leverer det færdige materiale til Kunden, er denne ansvarlig for en grundig gennemgang af materialet. Hvis Kunden finder fejl eller unøjagtigheder, skal Kunden give meddelelse herom med det samme til IBL, jf. imidlertid 1.2.6. Enhver klage fra Kunden skal være IBL i hænde senest 14 dage efter aflevering af det færdiggjorte materiale. Forpligtelsen til at betale til den aftalte tid bortfalder ikke pga. indgivet klage.

1.2.6     Kunden anerkender udtrykkeligt, at forskellige oversættelser, korrekturer eller tekstforfatning af et givent dokument til enhver tid er mulig. Kunden anerkender ligeledes udtrykkeligt, at det i forbindelse med oversættelser i visse tilfælde er umuligt at oversætte et givent ord eller en given sætning.

1.3          Begrænsninger i Kundens rettigheder

1.3.1       Kunden må ikke benytte IBL i tilfælde, der kan skade eller komme i modstrid med IBLs interesser.

1.4         IBLs  ansvar

1.4.1     IBL udfører Kundens opgave professionelt og konsistent.

1.4.2         IBL yder Kunden den bedst mulige service, f.eks. detaljeret og opdateret information, fakturering, administration m.v.

1.5 Begrænsninger i IBLs ansvar

1.5.1 IBL påtager sig ikke ansvar for nogen skade – uanset art – som Kunden og/eller tredjepart, det være sig medkontrahent eller ej, måtte pådrage sig som resultat af aflevering af oversættelser, korrekturer, forfattede tekster eller anden data over e-mail eller generelt over computernetværk.

1.5.2.          IBL kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for direkte og indirekte tab, følgeskader og evt. driftstab i anledning af IBLs ydelser over for Kunden.

1.5.3.              På intet tidspunkt kan IBL erstatningsansvar for et specifikt projekt overstige projektets fakturasum eks. moms.

2.   Ophavsrettigheder

2.1    Alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder,

patentrettigheder, databaserettigheder, værktøjer, software                    og                  andre              ophavsrettigheder                udviklet og/eller skabt af IBL under IBLs udførelse af serviceydelsen vedbliver at tilhøre IBL.

2.2       Ejendomsret til, rettigheder og interesser i Kundens informationer og resultatet af opgaven vedbliver at tilhøre Kunden.

 

3.   Gensidig kommunikation

3.1      Kunden skal sørge for opretholdelse af den nødvendige kommunikation mellem IBL og Kunden, således at opgaven kan udføres.

3.2    IBL og Kunden skal informere hinanden om ethvert forhold, der kunne påvirke udførelsen af og betingelserne for opgaven betydeligt. Sådanne forhold omfatter ændringer i pris, omfanget af arbejdet, ledig arbejdskraft og planlagte leveringsfrister.

3.4 Enhver Kunde, der indgår i et kontraktligt forhold med IBL over internettet, via fax, e-mail eller anden lignende kommunikationsform anerkender, at en sådan kommunikationsform, i forhold til bevismæssig byrde, er gældende på samme måde som skriftligt indgået aftale.

4.   Leveringsbetingelser

4.1    IBL skal basere sit valg af leveringsmetode på tidsplanen og de specifikke krav, materialet stiller. Levering vil fortrinsvis ske via e-mail eller uploadning på internettet. Undervisning, vejledning og coaching leveres via Skype eller fysisk enten hos IBL eller Kunden.

 

5.   Fortrolighed, tavshedspligt og arkivering

IBL skal behandle alt materiale/personfølsomme oplysninger leveret af Kunden og relateret til opgaven med fortrolighed. IBL må ikke røbe sådant materiale og information relateret til opgaven til tredjepart uden Kundens tilladelse.

5.1       IBL skal tilbagelevere alt materiale fra Kunden vedrørende opgaven på foranledning. IBL skal tilintetgøre eller tilbagelevere til Kunden alt andet fortroligt materiale, produceret under

Opgavens forløb. Sådant materiale omfatter udprintninger, noter, fotokopier og elektroniske medier

 

6.    Opgavens forudsætninger, serviceydelser og takster

6.1.1         Der anvendes enheds- eller timetakst i overensstemmelse med taksterne angivet i pristilbuddet. Tilmelding til kurser herunder  sprogundervisning, coaching er bindende for det aftalte antal timer angivet i ordrebekræftelsen.

6.1.2         Betalte timer er til rådighed i 12 måneder og kan efter aftale flyttes eller udskydes i 12 måneder fra start datoen. Efter nærmere aftale kan timerne overdrages til anden person eller til andet sprog. Ved overdragelse eller ændring fratrækkes 2 timer til administration.

6.1.3         Aftalte undervisningstimer kan altid aflyses uden beregning til IBL. Senest hverdagen før kl. 14.00. Aflysning senere vil medføre at de aftalte timer fratrækkes kurset. IBL forbeholder sig ret til at aflyse aftalte undervisningstider, samt foretage underviser skift såfremt dette er nødvendigt.

6.1.4      Afbestilles en oversættelsesopgave af Kunden, skal denne betale for det allerede udførte arbejde og, hvor det er relevant, yderligere betale kompensation på timebasis for analyse og forberedelse for den del, som endnu ikke er udført. IBL skal stille det udførte arbejde til rådighed på Kundens opfordring.

 

7.   Betalingsbetingelser

7.1     Kunden skal betale det fulde beløb til IBL senest 8 dage efter modtagelse af faktura. Ved undervisning af private kursister  foregår betaling altid netto kontant.

 

7.2    Såfremt fristen for rettidig betaling overskrides, beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned af det samlede fakturabeløb inkl. moms. Ved hver udsendelse af rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00.

7.3     Hvis fakturaen forbliver ubetalt 10 dage efter betalingsfristens udløb, er IBL berettiget til at stoppe alle aktiviteter i relation til opgaven og tilbageholde alt færdiggjort materiale, indtil  kvittering for betaling af fakturabeløbet er IBL i hænde.

 

8.   Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlig for fejl eller forsinkelser i udførelsen af deres pligter i henhold til denne aftale, hvis en sådan fejl eller forsinkelse skyldes omstændigheder uden for den berørte parts indflydelse.   Strejke            eller                andet arbejdsmarkedsproblem, der kun kan afsluttes på en måde, der rimeligvis er uacceptabel for den berørte part, betragtes ikke som en omstændighed inden for den berørte parts indflydelse.

 

9.   Aftalens ophør

9.1      IBL kan opsige denne aftale og er ikke forpligtet til at genforhandle den, hvis

-          Kunden    erklæres  konkurs     eller    går   i betalingsstandsning

-          hvis IBLs aktiviteter hindres af force majeure

-          hvis Kunden ikke opfylder sin betalingspligt

-          hvis Kunden ved sine handlinger eller forsømmelighed hindrer eller umuliggør, at IBL kan fuldføre opgaven i henhold til denne aftale

-          hvis Kunden forlanger, at IBL handler i modstrid med god teknisk eller professionel forretningsskik ved udførelsen af opgaven

-          hvis   Kunden    på    anden    måde    begår væsentligt aftalebrud.

9.2       Hvis aftalen bringes til ophør, er IBL berettiget til fuld betaling for det allerede udførte arbejde på tidspunktet for ophøret.

 

10.    Gældende lov og bilæggelse af strid

10.1     Enhver strid mellem parterne skal bilægges i overensstemmelse med dansk lov uden hensyn til regler inden for international privatret.

10.2       Hvis der ikke kan skabes enighed mellem parterne gennem forhandling, skal striden søges bilagt ved Sø- og Handelsretten som første instans.

 

11.    Aftalevilkår

11.1     Måtte en eller flere af bestemmelserne i disse generelle betingelser være ugyldig, har det ingen indflydelse       på        anvendelse     af                   de    øvrige bestemmelser.

11.2       Denne aftale er gældende, indtil andet er aftalt.

LÆS MERE HER
Medarbejdere
Salgs- og leveringsbetingelser
Referencer
Nyt undervisningsmateriale
Ledige stillinger

Kontakt os

IBL SPROGSERVICE
iblsprog@iblsprog.dk   |   Tlf.: 7572 4333

Besøg os

KØBENHAVN
Njalsgade 76, 2300 KBH S

 

VEJLE
Skomagervej 3B, 7100 Vejle

Tilmeld nyhedsbrev 
 

Tilmeld her >>


 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere om cookies
LUK